Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

 • Na een aanmelding volgt een eerste gesprek.
 • We formuleren gezamenlijk de veranderwens/ het probleem.
 • Vervolgens stellen we een plan van aanpak op met doelen.  Dit plan is In te zien in een beveiligde online omgeving, De Cloud
 • Begeleiding zal plaats vinden op school.  Het van belang dat de school een ruimte beschikbaar stelt waar er rustig gewerkt kan worden zonder dat er mensen naar binnen komen. Dit in het kader van privacy en de gelegenheid zich veilig te voelen om vrij te kunnen praten en bewegen.
 • Elke sessie duurt ongeveer 1 uur. Om de doelstellingen te waarborgen is het belangrijk dat ouders weten waar aan gewerkt wordt.  Er wordt een korte beschrijving gegeven van de sessies in een coachrapportage. Voor ouders en school in te zien in “De Cloud”.
 • Indien gewenst kan er overleg met derden plaats vinden. Met derden wordt o.a. bedoeld:  een behandelaar en/of overige betrokken professionals. Vooraf wordt toestemming gevraagd aan ouders en met welk doel overleg gewenst is.
 • Ouders, jeugdige en school mogen van ons een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat wij onze kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zullen inzetten om aan de doelen te werken.
 • Ouders en kind zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u als ouders neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Het uitgangspunt is dat er na ongeveer 4 afspraken al verbetering is in van de situatie. Indien de begeleiding onvoldoende aansluit wordt samen gekeken welke hulpverlening of begeleiding meer passend zou kunnen zijn.
 • Wij werken conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer er signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen zullen wij  deze in eerste instantie altijd met u zelf bespreken.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan altijd contact met ons op zodat we hierover in gesprek kunnen gaan. Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de organisatie.

Animal Assisted Therapy

 • Om Animal Assisted Therapy in te kunnen zetten is het van belang dat ouders hiervoor een apart toestemmingsformulier ondertekenen.
 • Wij zorgen voor maximale hygiëne mogelijkheden bij de honden: tijdig enten, titreren, vlo- en ontwormingsmiddel – regelmatig wassen. Bij ziekte blijven ze thuis.
 • Het werken met honden vergt enig begrip op de volgende punten:
  • Honden kunnen blaffen, dat is soms een hard geluid.
  • Hulphonden worden wel eens op tafel gezet met een specifiek doel. Tafels worden daarna schoon gemaakt.
  • Tijdens begeleiding is een wat grotere ruimte prettig om samen te kunnen werken, aangezien honden nogal beweeglijk zijn.